PPP i Koncesja – Odwołanie do KIO

Partnerstwo Publiczno Prywatne oraz koncesja na roboty budowlane lub usługi to dwie, dość rzadko wykorzystywane, formy realizacji zadań publicznych. Niezależnie od tego, która z nich zostanie wybrana przez podmiot publiczny musi on przeprowadzić procedurę wyboru partnera prywatnego.

Tryb i zasady wyboru podmiotów prywatnych uregulowane są w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834) oraz ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

Wybór partnera prywatnego i możliwość odwołania do KIO

Zarówno w przypadku procedury wyboru partnera prywatnego, która ma na celu ustanowienie partnerstwa publiczno prywatnego jak i w przypadku postępowania o zawarcie umowy koncesji Zamawiający (podmiot publiczny) zobowiązany jest o ich prowadzenia z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 12 ust. 1 ustawy o koncesji). W niektórych zaś przypadkach prowadząc procedurę w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym zobowiązany będzie nawet do wyboru partnera zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie do KIO i skarga do sądu

Ustawodawca dał jednak podmiotom prywatnym skuteczne narzędzie obrony swoich praw w postępowaniu – możliwość wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i to niezależnie czy postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych czy przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Nieprawidłowe postępowanie zamawiającego może więc stać się przedmiotem kontroli ze strony uczestników takich postępowań.

Co więcej, od wyroku KIO służy także prawo do wniesienia skargi do sądu.

Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że wnoszenie odwołań do KIO w postępowaniach dotyczących ustanowienia partnerstwa publiczno prywatnego jak i tych dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi, opiera się na podobnych zasadach jak w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych. Podobnych ale nie identycznych.

Zainteresowanych bliższymi informacjami zapraszam do kontaktu