Termin na wniesienie odwołania do KIO

termin na wniesienie odwołania

Termin na wniesienie odwołania do KIO uzależniony jest przede wszystkim od wartości zamówienia, którego owo odwołanie ma dotyczyć. Nie jest to jednak jedyny czynnik. O ogólnych zasadach wnoszenia odwołań można przeczytać w zestawieniu podstawowych informacji – Odwołanie do KIO.

Termin na wniesienie odwołania zależny od wartości zamówienia i sposobu komunikacji

Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie wnosi się

 1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Jak więc widać w ramach pierwszego sposobu liczenia terminu jego długość jest wprost zależna od wartości zamówienia oraz sposobu w jaki zamawiający zakomunikował decyzję będącą przyczyną wniesienia odwołania.

Termin na wniesienie odwołania do KIO na treść ogłoszenia lub SIWZ

W przypadku skarżenia treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ dla określenia jaki termin na wniesienie odwołania do KIO jest właściwy nadal znaczenie będzie miałą wartość zamówienia. Miejsce sposobu komunikacji zamawiajacego z wykonawcami zastępuje jednak data publikacji lub zamieszczenia ogłoszenia/SIWZ.
Zgodnie z art 182 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie takie wnosi się w terminie:

 1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Widać więc, że długość terminu na wniesienie odwołania do KIO została wyraźnie zróżnicowana w przypadku tzw. postępowań krajowych (5 dni) i unijnych (10 dni).

Termin na wniesienie odwołania do KIO wobec innych czynności zamawiającego

„Inne czynności zamawiającego”, o których mowa w art 182 ust. 3 to dość specyficzna kategoria działań zamawiającego. Sprawy przy których będziemy liczyć termin na wniesienie odwołania do KIO na tej podstawie to przede wszystkim czynności takie jak

niezasadne zaniechanie udostępnienia/odtajnienia, czy też niezasadne zastrzeżenie informacji, która nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i jako taka powinna być jawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego[wyrok KIO sygn. KIO 162/16; KIO 164/16; KIO 167/16; KIO 172/16]

warunki przeprowadzenia prezentacji produktu oferowanego przez wykonawcę, jak i treść sporządzonego protokołu prezentacji [wyrok KIO sygn. KIO 768/15], czy

wadliwe prawnie zastosowanie przez podmiot zamawiający trybu zamówienia z wolnej ręki [wyrok KIO sygn. 1354/14]

Odwołanie wobec takich czynności  wnosi się:

 1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 2. w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jak więc widać dla wykazania, że odwołanie zostało wniesione w terminie konieczne jest aby wykonawca wykazał, w jakiej dacie dowiedział się o czynności zamawiającego i nie było to zasadniczo później niż można było się dowiedzieć, zakładając  działanie z należytą starannością.

Brak ogłoszeń a termin na wniesienie odwołania do KIO

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  1. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
  2. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
 3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
  1. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
  2. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Widać więc, że w przypadku tej ostatniej kategorii odwołań zamawiający jest „karany” dość długim terminem za braki w zakresie informowania wykonawców.

Zobacz też: Przystąpienie do postępowania odwoławczego

 

 

Żródła zdjęć:

 • Autor zdjęcia: Agnieszka Wójcik