Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta – SZKOLENIE

szkolenie

Szef jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od jego szczebla musi posiadać wiedzę na temat prawa zamówień publicznych. Zarządza on bowiem podmiotem, który dla realizacji swoich zadań musi posługiwać się przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

O tym jak skutecznie zarządzać obszarem zamówień publicznych, zabezpieczyć interes swój oraz kierowanej jednostki czy odpierać zarzuty organów kontrolnych będziemy rozmawiać w dniu 11 maja 2017 r.

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowych programem szkolenia a pod tym linkiem dostępny jest formularz rejestracyjny. Zapraszam!

Zamówienia publiczne w praktyce pracy wójta/burmistrza/prezydenta – Program szkolenia

1. Szef jednostki samorządu terytorialnego jako kierownik zamawiającego.

2. Bezpieczny i prawidłowy nadzór nad pracą działu zamówień publicznych.

3.Uprawnienia i obowiązki kierownika zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych

4. Delegowanie uprawnień.

  • Zakres delegacji i jej forma.
  • Delegowanie uprawnień a odpowiedzialność kierownika zamawiającego.

5. Zewnętrzne usługi doradcze, czyli tzw. pomocnicze działania zakupowe.

  • Pomoc zewnętrzna a przepisy prawa zamówień publicznych.
  • Odpowiedzialność doradców.
  • Umowa z doradcą – na co zwracać uwagę?

6. Komisja przetargowa i inne osoby zaangażowane w proces udzielania zamówienia.

  • Rola komisji przetargowej.
  • Relacja pomiędzy komisją przetargową a kierownikiem jednostki.
  • Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia – kiedy i w jakim celu powoływać. Odpowiedzialność biegłego.
  • Dokumentowanie prac komisji.

7. Tworzenie planów zamówień publicznych przez dział zamówień i ich akceptacja przez kierownika zamawiającego.

  • Podstawowe zasady łączenia i dzielenia zamówień – o co pytać i na co zwracać uwagę.
  • Znaczenie planu dla prawidłowej pracy jednostki.
  • Konsekwencje prawne przyjęcia planu.
  • Zmiany planu zamówień publicznych.

8. Ogłaszanie postępowań a dostępność środków w budżecie – kiedy można ogłosić postępowanie bez wystarczającego zabezpieczenia środków w stosunku do jego wartości szacunkowej?

9. Efektywne dokonywanie rozstrzygnięć w postępowaniu:

  • Wybór oferty, wykluczenia i odrzucenia – konieczność należytego uzasadnienia. Na co zwracać uwagę.
  • Jak bronić się przed ofertami niewiarygodnymi?
    • Efektywne odrzucenie oferty z ceną rażąco niską.
    • Oferta stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji.
  • Wykonawca wnosi odwołanie do Prezesa KIO, co robić?
    • Analiza zasadności odwołania.
    • Uwzględnienie odwołania jako środek obrony interesu zamawiającego.
    • Co z kosztami sprawy i kto je ponosi?

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zawarcie i jej modyfikacje.

  • Forma umowy i błędy zamawiających.
  • Aneksowanie umów jako narzędzie elastycznego zarządzania kontraktem.
  • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i możliwość jej zmian.
    • Które elementy umowy mogą podlegać zmianom?
    • Zmiany o istotnym charakterze istotnym.
    • Zamówienia uzupełniające.
  • Problem odpowiedzialności zamawiającego i jego kierownika za naruszenie zasad dokonywania zmian w umowach.

11. Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostce i współpraca z organami kontrolnymi.

  • Przygotowanie dokumentacji do kontroli.
  • Informowanie kontrolujących i udzielanie wyjaśnień.
  • Informacja pokontrolna – jak odnieść się do zarzutów kontroli, czy kontrolujący ma rację?

 

Żródła zdjęć:

  • classroom-2093745_1920: Pixabay
Tagi: