Informacja o czynności niezgodnej z prawem

Informacja o czynności niezgodnej z prawem, czyli „protest” w postępowaniach krajowych

Informacja o czynności niezgodnej z prawem pełni rolę  „Odwołaniem” w postępowaniach krajowych, a jej adresatem jest zamawiający. Czasem mylnie nazywana jest także „protestem.”

Zgodnie z art. 181 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tzw. postępowaniach krajowych, w więc tych które ogłaszane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, można przesłać do Zamawiającego Informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

Przesłanie takiej Informacji jest dopuszczalne wówczas, gdy nie przysługuje Wykonawcy prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W tzw. postępowaniach krajowych Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o czynności niezgodnej z prawem – kiedy można złożyć?

Tak więc we wszystkich innych sytuacjach niż wymienione wyżej można przesłać do Zamawiającego Informację o czynności niezgodnej z przepisami ustawy. Przykładem może tutaj być chociażby poinformowanie o bezprawnym zaniechaniu wezwania określonego Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny czy też o bezprawnym wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Informacja jest więc namiastką odwołania. Nie przypadkowo nazywana jest quasi protestem. Jej złożenie nie rodzi bowiem po stronie Zamawiającego obowiązku ustosunkowania się do sformułowanych zarzutów. Nie rodzi także obowiązku ich uwzględnienia czy nawet poinformowania innych Wykonawców o złożeniu takiego pisma. Niemniej jednak stanowi ona załącznik do protokołu postępowania i powinna być dostępna także dla organów kontrolnych. Stanowi dowód tego, że Wykonawca zwracał uwagę Zamawiającego na jego bezprawne postępowanie. Dlatego też Zamawiający powinien rozważnie podejść do formułowanych wobec jego postępowania zarzutów.

Wymogi formalne

Nie ma żadnych wymogów formalnych wobec treści Informacji. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dla jakości przekazu i jego wagi powinna być ona sformułowana w sposób profesjonalny, zawierać co najmniej wskazanie naruszonych przez Zamawiającego przepisów, ocenę prawną jego działania oraz żądania Wykonawcy. Bez wątpienie powinna także zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Tak skonstruowane pismo trudniej jest Zamawiającemu pozostawić bez odpowiedzi.