Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy.

W jakim okresie i w jakich okolicznościach należy dokonać odrzucenia oferty wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, … Czytaj dalej Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy.