Przejdź do treści

Audyt zamówień publicznych

Audyt zamówień publicznych to usługa skierowana do kierowników jednostek, zamawiających odczuwających potrzebę oceny, aktualizacji, weryfikacji prawidłowości udzielania i realizacji zamówień publicznych. Audyt zamówień publicznych staje się nieodzownym narzędziem w sytuacji przejęcia kierowania instytucją przez nowy zespół. Pozwala on na sporządzenie bilansu otwarcia w obszarze zamówień publicznych i prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Pozwala także na opracowanie i wdrożenie efektywnych zmian organizacyjnych i prawnych dających szansę na bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie wydatkowaniem środków publicznych.

Przebieg audytu zamówień publicznych

Usługa realizowana jest w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem Klienta. Audyt może zostać ograniczony wyłącznie do zamówień objętych obowiązkiem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ale może dotyczyć także prawidłowości udzielania zamówień, które udzielane były bez jej stosowania (w tym w szczególności zamówień poniżej 130 000 zł).

Usługa zawsze obejmuje jednak co najmniej:

  • diagnozę obszarów ryzyka i rozmowę wprowadzającą z kierownikiem zamawiającego;
  • badanie obowiązujących w jednostce aktów prawa wewnętrznego (regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin udzielania zamówień wyłączonych, regulamin zaciągania zobowiązań)
  • rozmowy z osobami biorącymi udział w procesie udzielania i wykonywania zamówień publicznych;
  • badanie zgodności z prawem przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • badanie zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych aneksów do realizowanych umów w sprawie zamówień;
  • weryfikacja potencjalnych konfliktów interesów;
  • opracowanie raportu z kontroli zawierającego rekomendacje;

Kontrola i weryfikacja obowiązujących Regulaminów

Audyt zamówień publicznych może także uwzględniać potrzebę zbadania racjonalności obowiązujących w jednostce rozwiązań zawartych w Regulaminach udzielania zamówień publicznych, pracy komisji przetargowej, udzielania zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy pzp.