Przejdź do treści

Książki i artykuły

Zamówienia publiczne w publikacjach książkowych, internetowych i prasowych mojego autorstwa.

Najnowsze publikacje!

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski (WoltersKluwer 2021).

Udzielanie zamówień podobnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, Temidium. Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 1/2023.

Książki

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski (WoltersKluwer 2021).
 2. Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych, Wolters Kluwer 2012
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych, Presscom 2010
 4. Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018)

Glosy i Komentarze problemowe w Systemie Informacji Prawnej LEX

 1. Ceny zerowe i ceny symboliczne w ofertach wykonawców. Sposób postępowania z ofertą zawierającą cenę symboliczną.
 2. Status podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym skanu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do wyroku KIO z 4 stycznia 2019 r., sygn KIO 2611/18.
 3. Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. KIO 103/17
 4. Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu krajowym
 5. Kontrola doraźna w zamówieniach publicznych
 6. Zamówienia na usługi w zakresie badań naukowych
 7.  Zamówienia na usługi w zakresie badań naukowych o wartości niższej od progów unijnych
 8. Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartości mniejszej od progów unijnych
 9. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 10. Badanie istnienia konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 11. Stosowanie ustawy p.z.p. przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
 12. Zapytanie o cenę
 13. Żądanie od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 14. Wezwanie wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą do złożenia oświadczeń lub dokumentów
 15. Odrzucenie oferty z uwagi na jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów
 16. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi
 17. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 18. Zamówienia wyłączone spod ustawy – Prawo zamówień publicznych

Artykułu na portalu www.zamowienia-publiczne.lex.pl

 1. Skuteczne odwołanie opiera się na nieprawidłowym zachowaniu zamawiającego
 2. Szacowanie wartości zamówienia bywa problematyczne
 3. Obliczanie wynagrodzenia ryczałtowego przysparza licznych problemów
 4. Zamawiający sporządza szczegółowe zastrzeżenia do wyników kontroli
 5. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne
 6. Moment żądania dokumentów od wykonawcy bywa problematyczny
 7. Zmiana umowy o zamówienie publiczne po nowelizacji Pzp
 8. Środki ochrony prawnej po nowelizacji ustawy
 9. Zamawiający i wykonawcy odczują skutki spóźnionego uchwalenia nowelizacji Pzp
 10. Regulacje przejściowe po nowelizacji prawa zamówień publicznych
 11. Podział zamówienia na części bywa kłopotliwy
 12. Umowa ramowa nie jest zamówieniem publicznym
 13. Konsorcjum w przetargu publicznym, czyli razem można więcej
 14. Zamówienia społeczne w świetle nowej dyrektywy
 15. Ocena treści dokumentu pełnomocnictwa bywa kłopotliwa
 16. Przetarg nie może być prowadzony przez osoby związane z wykonawcami
 17. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia to obowiązek zamawiającego
 18. Wola zamawiającego decyduje o formie porozumiewania się z wykonawcami
 19. Wykonawca musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z przetargu
 20. Zasady udzielania zamówień drogowskazem dla uczestników przetargów
 21. Zamawiający odpowiada za postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 22. Zaoferowanie ceny rażąco niskiej to czyn nieuczciwej konkurencji

Czasopisma

 1. Temidium Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 1/2023, Udzielanie zamówień podobnych w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 2. Temidium Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 4/2020, Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w „nowym” i „starym” Prawie zamówień publicznych.
 3. Temidium, Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 1/2019Elektronizacja zamówień publicznych – uwagi na tle sposobu wnoszenia gwarancji wadialnej oraz sposobu wytworzenia pliku zawierającego treść oferty, 
 4. Temidium, Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 4/2017Glosa krytyczna do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. KIO 707/17
 5. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, nr 4(84) 2009, Zasady udzielenia zamówień publicznych cz. 2
 6. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, nr 3(84) 2009, Zasady udzielenia zamówień publicznych cz. 1
 7. Gazeta Samorządu i Administracji, nr 5/2009, Prawidłowe poprawianie omyłek przez zamawiającego w ofercie przetargowej.;
 8. Gazeta Samorządu i Administracji, nr 4/2009, Jak zmienić umowę w sprawie zamówienia publicznego
 9. Gazeta Prawna Nr 176 (1032) środa 10 września 2003 r. Partnerstwo publiczno-prywatne. Współpraca samorządów z przedsiębiorcami
 10. Gazeta Prawna Nr 216 (1072) środa 05 listopada 2003 r. Partnerstwo publiczno-prywatne. Usługi komunalne na Ukrainie
 11. Gazeta Prawna Nr 9 (1118) środa 14 stycznia 2004 r. Gmina a prawodawstwo UE
 12. Gazeta Prawna Nr 64 (1173) środa 31 marca 2004 r. Komentarz do nowej ustawy. Koncesja na roboty budowlane
 13. Gazeta Prawna Nr 97 (1206) środa 19 maja 2004 r. Partnerstwo trójsektorowe. Krok po kroku
 14. Gazeta Prawna Nr 97 (1206) środa 19 maja 2004 r. Jak wejść na unijny rynek zamówień publicznych
 15. Gazeta Prawna Nr 132 (1241) czwartek 08 lipca 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Outsourcing
 16. Gazeta Prawna Nr 206 (1062) środa 22 października 2003 r. Prawa i obowiązki zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty
 17. Gazeta Prawna Nr 28 (1393) środa 09 lutego 2005 r. Prawo zamówień publicznych. Projekt nowelizacji ustawy
 18. Gazeta Prawna Nr 82 (1447) środa 27 kwietnia 2005 r. Jak wspierać lokalną przedsiębiorczość
 19. Gazeta Prawna Nr 63 (1681) środa 29 marca 2006 r. Partnerstwo szansą dla inwestycji
 20. Gazeta Prawna Nr 149 (1767) środa 02 sierpnia 2006 r. Jak podzielić ryzyko w partnerstwie publiczno prywatnym.
 21. Temidium, Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nr 3(42) Wrzesień 2006 Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, Paweł Wójcik, Magdalena Łempicka

Inne publikacje

Zrównoważone zamówienia publiczne – nasza sprawa? Przestańmy się bać! – portal ngo.pl