Przejdź do treści

Zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą

Przygotowanie odwołań do KIO

Przygotowuję odwołania do KIO w oparciu o dokładną ocenę stanu faktycznego. Podjęcie decyzji o wniesieniu odwołania zawsze poprzedzone jest przedstawieniem Klientowi krótkiego stanowiska zawierającego ocenę zasadności wniesienia odwołania. Klient podejmuje decyzję ze świadomością potencjalnych szans i zagrożeń związanych z powodzeniem akcji odwoławczej.

Odpowiedzi na odwołania

To usługa skierowana do zamawiających. Wniesienie przez wykonawcę odwołania obliguje, racjonalnie działającego zamawiającego, do rozważenia zasadności jego uwzględnienia. Oferuję wsparcie już od tego etapu postępowania odwoławczego. Zawsze kierownik zamawiającego będzie mógł podjąć decyzję o uwzględnieniu odwołania lub kontynuowaniu sporu z wykonawcą, na podstawie zaprezentowanego stanowiska zawierającego ocenę zasadności odwołania oraz ocenę szans i zagrożeń związanych z dalszym prowadzeniem sporu.

Reprezentacja przed KIO

Zastępstwo na rozprawie przed KIO zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. 

Doradztwo związane z postępowaniami przed KIO i reprezentacja przed Izbą obejmuje zarówno tradycyjne zamówienia publiczne udzielane na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i procedury realizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  oraz ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi