Przejdź do treści

Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe.

Szkolenie adresowane jest do uczestników posiadających wiedzę w zakresie zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na poziomie przynajmniej podstawowym. Uczestnik musi znać i rozumieć podstawy tzw. starego prawa zamówień publicznych. Dla efektywnego uczestnictwa w zajęciach pożądana jest ogólna znajomość przepisów tzw. nowego prawa zamówień publicznych niemniej jednak nie jest to warunek konieczny. Aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach wystarczająca będzie także znajomość przepisów “starego” pzp.

Podczas zajęć zostaną omówione wybrane aspekty przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez pryzmat niestandardowych sytuacji, jakie mogą na ich tle zaistnieć. Podczas zajęć omówiony zostanie szereg orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, których tezy i zawarte w nich wskazówki pozostają aktualne także na gruncie nowego prawa zamówień publicznych.

Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą szkolenia warsztatowego wymagającego zaangażowania uczestników w dyskusję oraz rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć.

Program szkolenia

Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe

1. Zagadnienia podstawowe
a) Definicja zamówienia publicznego a umowy pozornie niebędące zamówieniami publicznymi, zawarte z pominięciem ustawy
b) Manipulacja przedmiotem zamówienia i sposobem dokonywania rozliczeń w umowie z wykonawca w celu wykazania, iż nie mamy do czynienia z umową w sprawie zamówienia publicznego
2.Prawidłowo sporządzona i kompletna dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3.Kierownik zamawiającego jako osoba upoważniona do wykonywania czynności w postępowaniu
4.Szacowanie wartości zamówienia
a) Po co szacujemy? Rola oszacowania w badaniu poprawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) Definicja „jednego zamówienia” – przesłanki agregacji zamówień i ich ocena
c) Zagadnienie zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia
d) Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania przepisów ustawy
e) Problem obiektu budowlanego
f) Szacowanie wartości zamówienia a zakres stosowania ustawy do zamówień, których przedmiotem są równocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane
5.SWZ oraz opis potrzeb i wymagań
a) SWZ oraz opis potrzeb i wymagań oraz znaczenie błędów w ich treści
b) Przykłady niedozwolonych postanowień 
c) Rozbieżności i wątpliwości w zakresie obligatoryjnych postanowień SWZ/opisu potrzeb i wymagań
d) Wyjaśnianie treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań oraz dokonywanie modyfikacji ich treści treści
e) Wyjaśnienia/modyfikacje a przedłużenie terminu składania ofert
f) Publikacja/przekazanie SWZ
6.Opis przedmiotu zamówienia
a) Opis jednoznaczny i wyczerpujący – jak rozumieć te pojęcia i analizować postępowania
b) Dozwolone i niedozwolone ograniczenie konkurencji
c) Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – problem dopuszczalności i określenia równoważności
d) Obligatoryjne i fakultatywne specyficzne wymogi w zakresie treści opisu i ocena ich prawidłowości:
i) Zagadnienie zatrudnienia na umowę o pracę
ii) Wymogi związane z niepełnosprawnością użytkowników
iii) Wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem
e) Rola norm w opisie przedmiotu zamówienia 
7.Kwalifikacja wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji i podstawy wykluczenia wykonawcy
a) Różnice praktyczne pomiędzy warunkami udziału, kryteriami selekcji a podstawami wykluczenia
b) Warunek udziału w postępowaniu a kryteria selekcji
c) Warunek  proporcjonalny do przedmiotu zamówienia jako narzędzie umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – analiza proporcjonalności warunku z puntu widzenia celu jego ustanowienia
d) Ocena prawidłowości formułowania warunków udziału w postępowaniu:
i) Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
ii) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
iii) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
iv) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
e) Różnicowanie sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do konsorcjów
f) Podstawy wykluczenia wykonawcy:
i) Ustawowy katalog podstaw wykluczenia
ii) Względne i bezwzględne (obligatoryjne i fakultatywne) podstawy wykluczenia
iii) Procedura samooczyszczenia wykonawcy
g) Badanie ofert pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu
h) Podmiotowe  i przedmiotowe środki dowodowe. Zasady ich składania, weryfikacji i uzupełniania
8.Kryteria oceny ofert
a) Kryteria obligatoryjne i fakultatywne
b) Kryterium ceny lub kosztu – specyfika formułowania kryterium kosztu i jego oderwanie od przedmiotu zamówienia
c) Kryteria ostre i nieostre, obiektywne i subiektywne, podmiotowe i przedmiotowe – granice swobody zamawiającego
d) Opis sposobu dokonywania oceny – jego rola i wymagania co do treści
e) Sytuacje niejednoznaczne
f) Proces oceny ofert i sposób jej dokumentowania
g) Komisja przetargowa i indywidualna ocena ofert
9. Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka odrzucenia oferty oraz niebezpieczne zjawisko w obrocie gospodarczym. Skuteczna obrona przed nierealnymi ofertami.
 

Sprawy organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych