Przejdź do treści

Prawo zamówień publicznych dla wykonawców – szkolenie

Prawo zamówień publicznych stało się narzędziem codziennej pracy każdego z wykonawców zainteresowanych rynkiem publicznym. Z myślą o nich przygotowaliśmy szkolenie, które ma wprowadzić pracowników wykonawcy w realia nowego prawa zamówień publicznych. Jest to szkolenie przygotowane wyłącznie dla pracowników wykonawcy. Większość dostępnych na rynku szkoleń adresowana jest do zamawiających. Uczestnictwo w nich pracowników wykonawcy nie jest rozwiązaniem optymalnym. Wykonawca potrzebuje spojrzenia na nowe Pzp z zupełnie innej strony niż zamawiający. Dlatego też proponujemy zajęcia, na których będzie można zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do codziennej pracy przy składaniu ofert i udziale w postępowaniach zamówieniowych. Nie będziemy się zaś zajmować tymi aspektami nowego Pzp, które nie mają znaczenia dla pracowników wykonawcy.

Program szkolenia

Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców

Szkolenie przygotowujące pracowników wykonawcy do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

1. Nowe pojęcia, nowy język Zamawiającego, zmiana spojrzenia na zamówienia publiczne
a) Systematyka nowego Pzp, jak czytać ustawę?
b) Zmiana koncepcji udzielania i realizacji zamówień publicznych
c) Nowe pojęcia ustawowe, których znajomość jest niezbędna do udziału w postępowaniu
d) Zamówienia bagatelne, zamówienia krajowe i zamówienia unijne
e) Podział na zamówienia krajowe i unijne
2.Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
a) Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Gdzie szukać informacji o zamówieniach
b) Komunikacja z zamawiającym
i) Rewolucja w sposobie składania i podpisywania ofert
ii) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
c) Nowe podejście do tworzenia konsorcjów i specyficzne wymogi jakie zamawiający może im stawiać
d) Udostępnianie potencjału przez podmioty trzecie
e) Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe
f) Wadium. Przesłanki jego zatrzymania. Zwrot wadium  jego konsekwencje
3.Kwalifikacja podmiotowa wykonawców, czyli badanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
a) Warunki udziału w postępowaniu i nowy ich katalog
b) Przesłanki wykluczenia wykonawcy po nowemu
c) JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe. Terminy, zasady ich składania i uzupełniania
4.Postępowanie o udzielenie zamówienia unijnego. Istotne zmiany proceduralnego badania
a) Katalog trybów o udzielenie zamówienia
b) Terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
c) Termin związania ofertą i zupełnie nowe zasady jego biegu. Konsekwencje upływu terminu związania ofertą
d) Brak publicznego otwarcia ofert i jego konsekwencje
e) Przesłanki odrzucenia oferty i związane z nimi zupełnie nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania
5.Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – „zamówienia krajowe”
a) Rewolucja w zakresie zamówień krajowych
b) Zasady ogólne 
c) Dostępne tryby udzielania zamówień – co zamiast przetargu nieograniczonego?
d) Następca trybów przetargowych: tryb podstawowy
i) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
ii) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań 
iii) Kiedy zamawiający sporządza SWZ a kiedy opis potrzeb i wymagań? 
iv) Przebieg postępowania w wariancie I 
v) Przebieg postępowania w wariancie II 
vi) Przebieg postępowania w wariancie III
6.Umowa w sprawie zamówienia publicznego
a) Zmiana podejścia do realizacji zamówień
b) Ustawowe wymuszenie zwiększonej równości stron umowy
c) Katalog umownych postanowień zakazanych czyli czego zamawiający nie może wpisać do umowy
d) Obowiązkowa waloryzacja umów
e) Nowe zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
7.Odwołania do KIO, Skargi do sądu zamówień publicznych oraz rozstrzyganie sporów w trakcie realizacji umowy
a) Brak ograniczeń w zakresie możliwości wnoszenia odwołań
b) Zarys postępowania odwoławczego
c) Utworzenie sądu zamówień publicznych
d) Spory w trakcie realizacji umowy – ustawowe możliwości ugodowego zakończenia sporu

Sprawy organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w firmie lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego, niemniej jednak szkolenie dla pracowników wykonawcy planowane jest w podstawowej wersji jako szkolenie trwające jeden dzień. Wedle naszej oceny jest to wymiar czasu pozwalający na zapoznanie uczestników ze zmianami w takim zakresie aby byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych