Przejdź do treści

Prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs. Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

Kompleksowy kurs przygotowujący do stosowania nowego prawa zamówień publicznych adresowany jest do pracowników działów zamówień publicznych. Nowe pzp tworzy zupełnie nowe ramy proceduralne dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. Dotychczasowa wiedza z zakresu zamówień publicznych nie jest jednak bezużyteczna. Stanowi doskonałą bazę do nauki nowego Pzp. Pracownik działu zamówień publicznych musi być przygotowany do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia postępowań. Realizacja kursu dla zamkniętej grupy pracowników działu zamówień jednej instytucji stwarza niepowtarzalną szansę wspólnego zdobywania wiedzy i wykorzystania doświadczenia prowadzących przy rozwiązywaniu problemów konkretnej instytucji.

Program szkolenia

Nowe prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs.

Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

1. Nowe pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady
a) Systematyka nowego Pzp, jak czytać ustawę?
b) Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp
c) Zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zamawiający subsydiowani
d) Próg stosowania ustawy i zamówienia bagatelne
e) Podział na zamówienia krajowe i unijne
2.Zasady udzielania zamówień publicznych. Nowe podejście do podstawowych zasad funkcjonowania systemu zamówień
a) Obowiązywanie zasad na etapie przygotowania postępowania
b) Zasady przejrzystości, proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
c) Value for money  czyli najlepsza jakość za najlepszą cenę jako zasada pzp
d) Zasada najlepszych efektów zamówienia
e) Zasada jawności postępowania i jej ograniczenia
f) Zasada pisemności w nowej odsłonie
i) Pisemność w rozumieniu pzp
ii) Forma oferty oraz czynności w postępowaniu w zależności od jego wartości. Czym różnie się
postępowanie krajowe od unijnego
g) Pisemność postępowania, wymogi elektronizacji a komunikacja w postępowaniu
3.Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
a) Polityka zakupowa państwa
b) Strategia zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych
c) Plan postępowań i zasady jego publikacji
4.Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania
a) Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
b) Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
c) Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
d) Termin składania oświadczeń
5.Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Definicja wykonawcy
b) Konsorcjum
c) Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
d) Podstawy wykluczenia z postępowania
e) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
f) Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców
i) Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi
ii) Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania
6.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Analiza potrzeb
b) Wstępne konsultacje rynkowe
c) Ogłoszenia i ich zmiany
d) Wymagania w zakresie wadium
e) Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
f) Opis przedmiotu zamówienia
g) Ustalanie niektórych warunków zamówienia
i) Podział zamówienia na części
ii) Wymogi związane z zatrudnieniem pracowniczym i inne
h) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
i) Podmiotowe środki dowodowe
ii) Przedmiotowe środki dowodowe
iii) Udostępnianie zasobów
7.Tryby udzielania zamówień. Zagadnienia ogólne.
a) Katalog trybów dostępnych w postępowaniach unijnych
b) Katalog trybów dostępnych w postępowaniach krajowych
c) Moment wszczęcia postępowania w postępowaniu unijnym i krajowym
d) Zasady wyznaczania terminów
8.Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia unijnego w przetargu nieograniczonym
a) SWZ i jej treść
b) Udostępnianie SWZ
c) Wyjaśnienia SWZ i zmiana jej treści
d) Termin składania ofert
e) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
f) Składanie i otwarcie ofert
g) Ocena ofert
h) Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
i) Wybór oferty najkorzystniejszej.
j) Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą
9.Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia krajowego. Nowe reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
a) Metoda regulacji postępowań krajowych. Których przepisów pzp nie stosujemy, a które znajdą
zastosowanie w tych postępowaniach
b) Ogłoszenia
c) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
d) Przebieg postępowania w trybie podstawowym. Omówienie.
e) Wybór oferty najkorzystniejszej
10. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
a) Zasadnicza zmiana w sposobie prowadzenia postępowań
b) Skromne ramy uproszczeń
11.Umowa w sprawie zamówienia publicznego
a) Forma umowy i okres jej obowiązywania
b) Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
c) Zakazane postanowienia umowne
d) Obligatoryjne elementy treści umowy
e) Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
f) Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy?
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
h) Podwykonawstwo
i) Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
12.Środki ochrony prawnej
a) Nowe rozwiązania w zakresie:
i) Zasad wnoszenia odwołań
ii) Katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO
b) Na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?
c) Odpowiedź na odwołanie, termin i zasady wnoszenia
d) Uwzględnienie odwołania
e) Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
f) Rozpoznanie odwołania przez KIO
g) Zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia wyroku i możliwości jego uchylenia

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego, niemniej jednak kompleksowy kurs nowego prawa zamówień jest planowany na nie mniej niż 3 dni szkoleniowe. Aby nie paraliżować pracy instytucji i nie wyłączać całego działu zamówień publicznych z pracy na kilka dni w tygodniu możliwe jest realizowanie kolejnych dni szkoleniowych w odstępach i rozłożenie całości kursu np. na jeden miesiąc.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych