Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp – szkolenie

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne rządzą się swoimi prawami. Nowe pzp w sposób wyraźny wyodrębniło je proceduralnie wprowadzając odrębny tryb ich udzielania – tryb podstawowy. Aby w sposób efektywny i bezpieczny udzielać zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne warto zapoznać się szczegółowo z wadami i zaletami trybu podstawowego a także pułapkami jakie zastawił na nas ustawodawca.

Program szkolenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp

1.Ramy prawne
a) Nowe pojęcia i definicje ustawowe
b) Podział na zamówienia powyżej i poniżej progów unijnych i jego konsekwencje
2. Zasady ogólne
a) Dostępne tryby udzielania zamówień
b) Przygotowanie postępowania
c) Prowadzenie postępowania
d) Zakończenie postępowania i realizacja zamówienia publicznego
e) Ogłoszenia
f) Składanie ofert
3.Ogólne zasady proceduralne obowiązujące poniżej progów UE
a) Zasady składania oświadczeń wstępnych
b) Termin związania ofertą, jego długość, zasady wydłużania oraz skutki wygaśnięcia
c) Ogłoszenia w postępowaniu: miejsce i zasady publikacji
4.Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
a) Czy można zastosować przetarg nieograniczony?
b) Trzy warianty trybu podstawowego
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań
i) Kiedy sporządzamy SWZ a kiedy opis potrzeb i wymagań?
ii) Zawartość SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań
d) Przebieg postępowania w wariancie I
e) Przebieg postępowania w wariancie II
f) Przebieg postępowania w wariancie III
5. Tryby udzielenia zamówienia z ograniczoną konkurencyjnością
a) Negocjacje bez ogłoszenia
b) Partnerstwo innowacyjne
c) Dialog konkurencyjny
6.Dostępność trybu zamówienia z wolnej ręki
7.Wybór oferty najkorzystniejszej
8.Środki ochrony prawnej
a) Zakres możliwych odwołań, czyli na jakie czynności i zaniechania zamawiającego można wnieść odwołanie
b) Termin na wniesienia odwołania
9.Obowiązki zamawiającego związane z realizacją zamówienia.

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych