Przejdź do treści

Udzielanie zamówień w projektach UE. Wytyczne na lata 2021 – 2027 i Zasada konkurencyjności

Udzielanie zamówień w projektach UE ulega sporym zmianom wraz z publikacji Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Obszernie omówiliśmy je we wpisie z kwietnia 2023 r. Zasada konkurencyjności. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Samo omówienie może jednak nie wystarczyć aby w pełni zapoznać się ze zmienionymi regułami udzielania zamówień w projektach współfinansowanych.

Program szkolenia

Udzielanie zamówień w projektach UE w nowej perspektywie finansowej. Wytyczne na lata 2021 – 2027 i zasada konkurencyjności

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji: publicznych jak i prywatnych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W szczególności powinno ono zainteresować osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców oraz współpracujące z kontrolerami w toku kontroli prawidłowości wydatkowania środków.

1. Zagadnienia podstawowe
a) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027
b) podstawowe zasady udzielania zamówień w projektach – różnice w stosunku do projektów realizowanych w starej perspektywie finansowej UE
c) projekty partnerskie i zasady wyboru partnerów
2.Rola ustawy prawo zamówień publicznych jako wzorca postępowania i interpretacji postanowień Wytycznych. Co trzeba wiedzieć o Pzp?
3.Szacowanie wartości zamówienia
a) Po co szacujemy? Rola oszacowania w badaniu poprawności postępowania o udzielenie zamówienia
b) Definicja „jednego zamówienia” – przesłanki agregacji zamówień i ich ocena
c) Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu obejścia obowiązku Zasady konkurencyjności
4.Zapytanie ofertowe
a) Obligatoryjna treść zapytania ofertowego w zasadzie konkurencyjności
b) Przykłady niedozwolonych postanowień 
c) Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego oraz dokonywanie modyfikacji jego treści treści
d) Wyjaśnienia/modyfikacje a przedłużenie terminu składania ofert
e) Publikacja Zapytania ofertowego
5.Opis przedmiotu zamówienia
a) Opis jednoznaczny i wyczerpujący – jak rozumieć te pojęcia i analizować postępowania
b) Dozwolone i niedozwolone ograniczenie konkurencji
c) Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – problem dopuszczalności i określenia równoważności
d) Szczególne postanowienia opisu przedmiotu zamówienia wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
6.Kwalifikacja wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy odrzucenia oferty
a) Warunek udziału w postępowaniu – ograniczenia
b) Warunek  proporcjonalny do przedmiotu zamówienia jako narzędzie umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – analiza proporcjonalności warunku z puntu widzenia celu jego ustanowienia
c) Ocena prawidłowości formułowania warunków udziału w postępowaniu:
i) Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
ii) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
iii) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
iv) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
d) Różnicowanie sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do konsorcjów
e) Rażąco niska cena – cena dumpingowa
i) Obowiązek badania ofert z podejrzeniem rażąco niskiej ceny
iI) W jaki sposób wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
iII) Analiza złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień – przyjąć czy odrzucić ofertę?
iv) Pułapki rażąco niskiej ceny
7.Kryteria oceny ofert
a) Kryteria ostre i nieostre, obiektywne i subiektywne, podmiotowe i przedmiotowe – granice swobody zamawiającego
b) Opis sposobu dokonywania oceny – jego rola i wymagania co do treści
c) Sytuacje niejednoznaczne
d) Proces oceny ofert i sposób jej dokumentowania
e) Komisja przetargowa i indywidualna ocena ofert
8. Dokumentowanie postępowań. Jak zachować ścieżkę audytu?
9.Umowa w sprawie zamówienia i jej zmiany
a) Wymagania Wytycznych 2021 – 2027 w zakresie formy umowy
b) Czy umowę z wykonawcą wyłonionym zgodnie z Zasadą konkurencyjności można zmienić?
c) Zmiany dopuszczalne i niedopuszczane, istotnie i nieistotne oraz prawidłowy sposób ich przewidywania

Sprawy organizacyjne

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą szkolenia warsztatowego wymagającego zaangażowania uczestników w dyskusję oraz rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć.

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Zobacz inne szkolenia dla Beneficjentów!!

Wymierzanie korekt finansowych w projektach w latach 2021 – 2027

Poznaj nowe zasady naliczania korekt finansowych!

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych