Przejdź do treści

Wymierzanie korekt finansowych w projektach UE 2021 – 2027

Zespół aktów w regulujących proces realizacji projektów unijnych został uzupełniony o zupełnie nowe Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021 – 2027. Regulują one w sposób niemal kompleksowy kwestię wymierzania korekt finansowych. Szczególne znaczenie mają tutaj korekty naliczane za naruszenie dotyczące udzielania zamówień w projektach. Każdy beneficjent powinien rozumieć i znać nowe Wytyczne.

Zagadnienie to zostało obszernie omówione w naszym Serwisie w artykule Korekty finansowe 2021 – 2027. Jak uniknąć korekt finansowych w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji publicznych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W szczególności powinno ono zainteresować osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz współpracujące z kontrolerami w toku kontroli prawidłowości wydatkowania środków.

1. Kluczowe dokumenty programowe regulujące realizację projektów UE w perspektywie 2021 – 2027 i ujęcie w nich obowiązków dotyczących zamówień w projektach
a) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
b) Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027
c) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027
2.Zmiany w zakresie udzielania zamówień w oparciu o Zasadę konkurencyjności
a) Zapytanie ofertowe
– Obligatoryjna treść zapytania ofertowego w zasadzie konkurencyjności
– Przykłady niedozwolonych postanowień
– Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego oraz dokonywanie modyfikacji jego treści
– Wyjaśnienia/modyfikacje a przedłużenie terminu składania ofert
– Publikacja Zapytania ofertowego

b) Nowe obowiązki Zamawiającego
– Sposób komunikacji w postępowaniu
– Rażąco niska cena
– Brak rozeznania rynku a wykazanie efektywności wydatku
3.Szacowanie wartości zamówienia
a) Po co szacujemy? Rola oszacowania w badaniu poprawności postępowania o udzielenie zamówienia
b) Definicja „jednego zamówienia” – przesłanki agregacji zamówień i ich ocena
c) Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu obejścia obowiązku Zasady konkurencyjności
4.Zapytanie ofertowe
a) Obligatoryjna treść zapytania ofertowego w zasadzie konkurencyjności
b) Przykłady niedozwolonych postanowień 
c) Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego oraz dokonywanie modyfikacji jego treści treści
d) Wyjaśnienia/modyfikacje a przedłużenie terminu składania ofert
e) Publikacja Zapytania ofertowego
5.Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 i wynikające z nich wymogi co do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
6.Omówienie Tabeli korekt finansowych i przypadków naliczenia kar
7.Kategoria 1 naruszeń – ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje warunków zamówienia
a) Naruszenie skutkujące korektą i sposób rozliczenia korekt finansowych dotyczących zamówień
b) Naruszenia i korekty  dotyczące ogłoszeń i podziału zamówienia
Szacowanie wartości zamówienia
– Rola oszacowania wartości zamówienia w badaniu poprawności postępowania o udzielenie zamówienia
– Definicja „jednego zamówienia” – przesłanki agregacji zamówień i ich ocena
– Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu obejścia obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych albo Zasady konkurencyjności
c) Korekty związane z nieprzestrzeganiem terminów i zasady ich naliczania. Kiedy można bezpiecznie stosować skrócone terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
d) Naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert skutkujące nałożeniem korekty
e) Rodzaje dyskryminacyjnych warunków udziału lub warunków realizacji zamówienia – dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia
– Bezpośrednie ograniczenie konkurencji – preferencja określonych grup wykonawców
– Brak proporcjonalności wymagań
f) Wady opisu przedmiotu zamówienia i problem podwykonawstwa – okoliczności skutkujące nałożeniem korekty
8.Kategoria 2 naruszeń – kwalifikacja wykonawców i ocena ofert
a) Wadliwe stosowanie kryteriów oceny ofert
– Ocena dokonana inaczej niż określono to w dokumentach zamówienia
– Ocena dokonana w oparciu o nieujawnione kryteria
b) Negocjacje treści oferty – niedozwolona zmiana złożonej oferty a dozwolone działanie zamawiającego w zakresie dokonywania poprawy omyłek
c) Oferty z rażąco niską ceną – sytuacje skutkujące naliczeniem korekty
d) Postępowanie prowadzone w konflikcie interesów – wymogi w zakresie składania stosownych oświadczeń
e) Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia, protokół postępowania o udzielenie zamówienia a zachowanie ścieżku audytu. Korekta za braki w dokumentacji.
9.Kategoria 3 naruszeń – realizacja zamówienia
a) Zmiany umowy w sprawie zamówienia – jak uniknąć korekty z tytułu niedozwolonych modyfikacji
b) Zmiany wartości udzielonego zamówienia
c) Korekty niewynikające z treści Wytycznych i tabeli korekt finansowych.
9.Podsumowanie

Zobacz inne szkolenie dla Beneficjentów!!

Udzielanie zamówień w projektach UE w nowej perspektywie finansowej. Wytyczne na lata 2021 – 2027 i zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności w nowej odsłonie!

Sprawy organizacyjne

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego. Z uwagi na obszerność tematyki szkolenie może być realizowane także w formule szkolenia 2 – dniowego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą szkolenia warsztatowego wymagającego zaangażowania uczestników w dyskusję oraz rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć.

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych