Przejdź do treści

Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł oraz innych zamówień wyłączonych spod Pzp i ich prawidłowa organizacja w jednostce

Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł nie doczekało się co prawda regulacji ustawowej ale dla prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania każdego podmiotu publicznego konieczne jest nadanie ram organizacyjnych procesowi ich udzielania.

Program szkolenia

Zamówienia poniżej 130 000 zł oraz inne zamówienia wyłączone spod nowego Pzp i prawidłowa organizacja ich udzielania

1. Nowe prawo zamówień publicznych i zmiana koncepcji organizacji udzielania zamówień publicznych w jednostce
2.Brak stosowania Pzp a wymogi płynące z ustaw o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3.Próg 130 000 zł i inne podstawy umożliwiające niestosowanie przepisów prawa zamówień publicznych. KIedy można dokonać zakupu bez stosowania przepisów ustawy?
a) wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
b) wyłączenia o charakterze wyłącznie krajowym: powiązane z przedmiotem i wartością zamówienia
4.Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia – jak unikną zarzutu podziału zamówienia na części w celu ominięcia obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
a) szacowanie wartości zamówienia na dostawy
b) szacowanie wartości zamówienia na usługi i odrębności w stosunku do dostaw w zakresie agregacji
5.Organizacja procesu udzielenia zamówień wyłączonych w jednostce
a) zasady wydatkowania środków publicznych – efektywność, oszczędność, terminowość
b) problem organizacji procesu udzielania zamówień wyłączonych
c) czy konieczne jest tworzenie regulaminu udzielania zamówień wyłączonych?
d) zasady tworzenia regulaminu udzielania zamówień wyłączonych
e) jak dalece należy formalizować proces udzielania zamówień wyłączonych?
f) przykładowe postanowienia regulaminu udzielania zamówień wyłączonych;
g) procedura wyboru wykonawcy
h) wymagania w zakresie udzielania zamówień w projektach unijnych oraz finansowanych z KPO (Krajowego Planu Odbudowy)
6. Dokumentowanie wyboru wykonawcy
7. Czy można dokonywać  zmian umów o dotyczących zamówień wyłączonych, czym różni się umowa w sprawie zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od umowy o wykonanie zamówienia wyłączonego?

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta,prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych