Przejdź do treści

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Organizacja i udzielania zamówień publicznych w instytucjach kultury wymaga indywidualnego podejście. Instytucja kultury nie jest zwykłym zamawiającym, ma bowiem niezwyłek, na tle innych jednostek, potrzeby zakupowe. Warto przyjrzeć się rozwiązaniom ustawowym, które umożliwią dokonywanie zakupów w sposób sprawny, efektywny i zgodny z prawem.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

1.Planowanie zamówień publicznych
a) Tworzenie i aktualizacja planu postępowań
b) Pan zamówień publicznych a plan postępowań
c) Zamówienia wyłączone i zamówienia objęte ustawą
d) Zamówienia do 130 000 zł
2.Dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
a) Kiedy możemy skorzystać z wyłączenia w art. 11 ust. 5 pkt 2 pzp
b) Kwoty progowe i dlaczego granicą stosowania wyłączenia jest próg unijny
c) Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
d) Różne przypadki zamówień: edukacja, wystawy, muzealia
e) z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zawarte w niej wymogi proceduralne
3.Efektywne udzielanie zamówień w trybach ustawowych
a) Postępowania o wartości poniżej progu unijnego – tryb podstawowy
– Decyzja o wyborze wariantu
– Praktyczne możliwości i ograniczenia wariantu II trybu podstawowego
– “Prawdziwe negocjacje w wariancie III trybu podstawowego – jak efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ustawa
b) Zamówienie z wolnej ręki w instytucji kultury
c) Kryteria oceny ofert
– Kryteria obligatoryjne i fakultatywne
– Kryteria ostre i nieostre, obiektywne i subiektywne, podmiotowe i przedmiotowe – granice swobody zamawiającego
– Opis sposobu dokonywania oceny – jego rola i wymagania co do treści
– Proces oceny ofert i sposób jej dokumentowania
– Komisja przetargowa i indywidualna ocena ofert
4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego
a) Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
b) Zakazane postanowienia umowne
c) Obligatoryjne elementy treści umowy
d) Raport z realizacji umowy
e) Zmiany umowy

Sprawy organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w firmie lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego, niemniej jednak szkolenie dla pracowników wykonawcy planowane jest w podstawowej wersji jako szkolenie trwające jeden dzień. Wedle naszej oceny jest to wymiar czasu pozwalający na zapoznanie uczestników ze zmianami w takim zakresie aby byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych