Baza wiedzy

W formularzu oferty podałem błędną nazwę oferowanego produktu. Zamawiający wymagał – dla uzyskania większej liczby punktów – zaoferowania produktu oryginalnego. Omyłkowo podałem zamiast nazwy oryginału nazwę zamiennika. Zgłosiłem to do zamawiającego. Czy powinien on dokonać poprawy w mojej ofercie?

W mojej opinii nie ma takiego prawa. Wykonawca jest związany złożoną treścią oferty. Zamawiający może dokonywać poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz tzw. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Nie wydaje się aby można tutaj było w ogóle mówić o „omyłce” w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Opisane w pytaniu zdarzenie z pewnością nie jest omyłka pisarską. Pomijam już brak oczywistości. Nie powoduje także sprzeczności z SIWZ, wpływa jedynie na niższą ocenę punktową.

Dlatego też moim zdaniem potraktowanie tego jako omyłki i poprawienie zapisu przez zamawiającego mogłoby stanowić naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sprawa wymagałaby oczywiście wnikliwego zbadania, jednak treść zadanego pytania wskazuje na zasadność takiej odpowiedzi.


Czy zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wcześniej załączył te dokumenty do oferty?

Tak. Zamawiający powinien wypełnić w tym zakresie dyspozycję art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i co najmniej potwierdzić aktualność będących w jego posiadaniu dokumentów. Taki wniosek płynie z wyroku KIO z dnia 25 stycznia 2017 r. (więcej o tym w analizie). Ponieważ jednak posiada on dokumenty, to za wystarczające należałoby uznać wezwanie o alternatywnym charakterze – do potwierdzenia aktualności już złożonych dokumentów i oświadczeń albo złożenia nowych, jeżeli utraciły one aktualność.


Brak załączników do odwołania – Jakie skutki dla skuteczności wniesienia odwołania ma brak załączenia odpisu z KRS albo pełnomocnictwa?

Może mieć skutek niewielki pod warunkiem jednakże, iż odwołujący naprawi swój błąd. Krajowa Izba Odwoławcza nie ma bowiem prawa odrzucenia takiego odwołania bez wcześniejszego wezwania do dostarczenia dokumentu, z którego będzie wynikać uprawnienie do jego podpisania.

Jeżeli zatem do KIO wpływa odwołanie, do którego nie załączono odpowiedniego pełnomocnictwa albo odpisu z KRS czy innego rejestru, to zawsze odwołujący się wykonawca powinien być wezwany do uzupełnienia tego braku.
Potwierdził to sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 4 marca 2015 r. Dopiero nieprawidłowe uzupełnienie wspomnianych dokumentów, z których wynika umocowanie do wniesienia odwołania, może stanowić podstawę do jego odrzucenia przez KIO.


Jak uzasadnić w ofercie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Pytanie wbrew pozorom jest dość trudne. Rzeczywiście wykonawca ma obowiązek wykazać, iż informacje przez niego zastrzegane mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pojęcie to zdefiniowane jest w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wynika z nich, iż za tajemnice przedsiębiorstwa można uznać informacje, które jednocześnie spełnią następujące warunki:

  • Nie były wcześniej nigdy ujawniane
  • Mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, oraz
  • Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu utrzymania ich w tajemnicy

Powyższe wyliczenie jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie co musi zawierać uzasadnienie. Wykonawca powinien przekonać zamawiającego, iż wszystkie wymienione okoliczności zaistniały. Niestety każdorazowo, w zależności od tego jakie konkretnie informacje wykonawca chce zastrzec, uzasadnienie będzie brzmiało nieco inaczej. W inny sposób wykazywać będziemy wartość gospodarczą technologii wykonania danego produktu a w inny listy naszych dostawców czy współpracowników.

Pamiętać oczywiście trzeba, że na niezasadne ujawnienie informacji przez zamawiającego będzie przysługiwać w „unijnych” postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie do KIO.


Czy zamawiający może odmówić udostępnienia protokołu postępowania?

W niektórych sytuacjach będzie to mogło mieć miejsce. Niemniej jednak nigdy nie może to dotyczyć całości protokołu. Zamawiający może w praktyce odmówić dostępu jedynie do treści ofert, które zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa a także do kart oceny tych ofert w zakresie w jakim zamieszczone w nich opisy mogłyby taką tajemnicę ujawniać. Pamiętać jednak należy, że w tzw. postępowaniach unijnych można wnieść odwołania na czynność odmowy udostępnienia protokołu lub jego części. Decyzja o odmowie podlega zatem kontroli, podobnie jak i skuteczność zastrzeżenia treści ofert.


Zamawiający wystosował wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Nie zgadzam się z zasadnością takiego wezwania. Co mogę zrobić?

Drogi są dwie. Można wnieść odwołanie na samą czynność wezwania do złożenia wyjaśnień. Wówczas to KIO orzeknie czy owo wezwanie w ogóle było zasadne, a więc czy zamawiający miał prawo powziąć wątpliwości co do rzetelności wyceny oferty. Druga droga to złożenie wyjaśnień, czyli odpowiedź na wezwanie. Pamiętać jednak należy, że jeżeli Wykonawca składa wyjaśnienia to muszą one koncentrować się na wykazaniu, iż cena została racjonalnie ustalona i nie ma cech ceny rażąco niskiej. Wyjaśnienia to nie miejsce na negowanie zasadności wezwania.


W postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu ani SIWZ żadnych informacji o przewidywanych modyfikacjach umowy. Kontrakt ma trwać blisko 4 lata, w tym okresie na pewno mogą zdarzyć się sytuacje uzasadniające dostosowanie sposobu wykonania do zmieniających się realiów. Czy można wymóc na Zamawiającym przewidzenie zmian umowy?

W mojej opinii nie można wymóc na Zamawiającym wprowadzenia katalogu potencjalnych zmian. Ich przewidzenie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Niemniej jednak zaniechanie wprowadzenia takiego katalogu nie oznacza, że strony umowy będą pozbawione jakichkolwiek możliwości w zakresie jej modyfikacji. Przewidywane muszą być zmiany istotne. Wszelkie inne mogą być wprowadzane w każdej chwili. Czym jest zmiana istotna mówi nam art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.


Jak napisać wniosek o udostępnienie dokumentacji postępowania?

Nie ma wymogów formalnych w tym zakresie. Wystarczy napisać o jakie dokumenty i dotyczące jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, występuje Wykonawca.

Można także wykorzystać wzór wniosku o udostępnienie protokołu postępowania


W postępowaniu, w którym biorę udział inny wykonawca złożył odwołanie. Co mogę zrobić?

Przede wszystkim należy zapoznać się z jego treścią (Zamawiający powinien przesłać ją wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego) i ocenić czy uwzględnienie odwołania może w jakiś sposób wpłynąć na pozycję Wykonawcy. Innymi słowy, czy w naszym interesie jest aby odwołanie zostało oddalone czy uwzględnione. Jeżeli jedno z tych rozstrzygnięć godzi w jakiś sposób w interes Wykonawcy to należy w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania od Zamawiającego przystąpić do postępowania odwoławczego wskazując stronę (Zamawiający albo Odwołujący) do której się przystępuje oraz wykazać interes w takim przystąpieniu. Dalszy rozwój wypadków zależy już od tego czy Zamawiający zdecyduje się uwzględnić odwołania albo czy Odwołujący nie zdecyduje się go wycofać. Niemniej jednak dzięki przystąpieniu można skutecznie bronić swoich racji.


Jak wyliczyć potencjalne koszty postępowania odwoławczego?

Należy zapoznać się z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2010 r., poz. 238). Odwołujący ponosi pełne koszty sprawy tylko w przypadku przegranej. Na koszty postepowania składa się wpis oraz wynagrodzenie pełnomocnika. Wysokość wpisu uzależniona jest od wartości i rodzaju postępowania i waha się od 7 500 zł do 20 000 zł. W razie wygranej sprawy Zamawiający zwraca koszt wynagrodzenia pełnomocnika do kwoty 3600 zł.


Kto powinien podpisać odwołanie?

 Tak jak każde oświadczenie czy każdą czynność prawną wykonywana w imieniu Wykonawcy tak i odwołanie powinien wnieść za Wykonawcę właściwy organ działający w jego imieniu. W związku z tym pod odwołaniem powinien znaleźć się podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu organu uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy. Pamiętać oczywiście trzeba o przestrzeganiu zasad reprezentacji. Odwołanie może także podpisać pełnomocnik. Wtedy jednak należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Nic nie stoi na przeszkodzie aby odwołanie zostało podpisane przez prokurenta.


Zamawiający ogłosił wynik przetargu. Moja oferta znajduje się dopiero na 3 miejscu, czy mogę w jakiś sposób podważyć wynik przetargu?

Pytanie jest dość ogólne. Niemniej jednak fakt, iż oferta została sklasyfikowana dopiero na 3 pozycji nie przekreśla szans na skuteczne wniesienie odwołania.


Zamawiający odmawia przesłania informacji z otwarcia ofert. Nie odpowiedział na kilka przesłanych do niego wniosków o taką informację. Czy można coś zrobić?

Po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie pod koniec lipca 2016 r. Zamawiający nie ma już obowiązku przesyłania informacji z otwarcia ofert. Informacja taka powinna bowiem zostać przez niego niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej. Nie ma wyznaczonego na tę czynność terminu, powinno to stać się możliwie jak najszybciej, a więc w praktyce zależeć to powinno w zasadzie tylko od ilości złożonych ofert i czasu jaki zajmie przygotowanie tej prostej informacji. Jeżeli Zamawiający jednak nie publikuje takiej informacji na drugi czy trzeci dzień od otwarcia ofert to zalecałbym o złożenie wniosku o dostęp do protokołu postępowania.


Złożyłem ofertę w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych. Zamawiający twierdzi, że dwie z wycenionych przeze mnie pozycji w kosztorysie obejmującym prawie 100 towarów zostały przeze mnie wycenione za nisko. Powołuje się na to, że po ostatniej nowelizacji przepisów może żądać wyjaśnienia także cen jednostkowych. Czy działa zgodnie z prawem?

Odpowiedź wymagałaby  zapoznania się z dokumentacją przetargu. Niemniej jednak zasada wygląda następująco: Zamawiający może prosić o wyjaśnienie poziomu ceny jednej z pozycji kosztorysu wtedy, kiedy ów element jest istotną częścią składową ceny łącznej. Nie ma, podobnie jak i przed nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. nie było, całkowitego zakazu wyjaśniania rażąco niskich cen jednostkowych. Niemniej jednak uprawnienie to ma charakter wyjątkowy i zawsze musi być uzasadnione charakterem owej wyjaśnianej ceny. Odpowiedź na pytanie zależy zatem od tego jak istotną rolę w całości wyceny odgrywają te dwie pozycje, o które pyta Zamawiający.


Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Prześlij je za pomocą formularza kontaktowego.

Jeżeli przedstawione przez Ciebie zagadnienie nie będzie wymagało szerokiego omówienia, jego opis nie będzie ujawniał nadawcy pytania, to odpowiedź zamieszczona zostanie w tym dziale.
Gdyby konieczna była interwencja w obronie Twoich praw niezwłocznie zostaniesz o tym poinformowany/a

Jednocześnie odpowiedzi udzielane tą drogą nie stanowią porady prawnej i nie ponosimy odpowiedzialności za działania zarówno Twoje jak i Zamawiających wykonane po lekturze zamieszczonej odpowiedzi. Zasadnicza analiza stanu prawnego i ocena konkretnej sytuacji jest bowiem możliwa dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy.