Nowy kurs euro 2018

nowy kurs euro

Nowy kurs euro wynosi od 1 stycznia 2018 r. 4,3117 zł. W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2017 r. opublikowane zostały trzy nowe Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów związane z ustalaniem wartości zamówień oraz progów stosowania odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych, który należy stosować do przeliczania wartości zamówień począwszy od 1 stycznia 2018 r. określony został w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477) i wynosi 4.3117 zł.

Stawka VATŹródło: pixabay
Przeczytaj także... Stawka VAT

Progi unijne

Wprowadzenie nowego kursu euro związane jest z korektą wysokości tzw. progów unijnych, a więc kwot wartości zamówień, od których zamawiający zobowiązany jest do przekazywania ogłoszeń o zamówieniach do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Progi unijne mają też znaczenie przy ocenie dopuszczalności wnoszenia odwołań do KIO.

Nowe kwoty progów unijnych wprowadzone zostały opublikowanym także 29 grudnia 2017 r. r. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2479) i wynoszą one:

 1. dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założy- cielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będą- cych państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, wymienionych poniżej:
  1. 144 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;
 2. dla zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, sektorowych, na usługi społeczne oraz z dziedziny bezpieczeństwa i obronności państwa, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  1.  221 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. 5 548 000 euro – dla robót budowlanych
 3. dla zamówień sektorowych:
  1. 443 000 euro – dla dostaw i usług
  2. 5 548 000 euro – dla robót budowlanych
 4. dla zamówień w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności państwa:
  1. 443 000 euro – dla dostaw i usług
  2. 5 548 000 euro – dla robót budowlanych
 5. dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi:
  1. 750 000 euro – dla zamówień klasycznych
  2. 1 000 000 euro – dla zamówień sektorowych

W przypadku konkursów próg wynosi 221 000 lub 443 000 euro w zależności od tego czy konkurs przeprowadza się dla zamówień klasycznych czy sektorowych.

Żródła zdjęć: