Przejdź do treści

JEDZ można złożyć w języku obcym

jedz w języku obcym

Jedz można złożyć w języku obcym. Tak przynajmniej wynika z wyroku KIO z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie sygn. KIO 888/17. Izba badała sprawę, w której jeden z wykonawców, będący podmiotem zagranicznym, złożył na wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie JEDZ w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem na język polski.

Jedz można złożyć w języku obcym

Izba uznała, że w obowiązujących przepisach prawa brak jest wymogu aby JEDZ złożony mógł zostać wyłącznie w języku polskim i to w sytuacji, gdy zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów w innych językach.

“W ocenie Izby Jedz, który składany jest wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawcę, czy to dotyczący wykonawcy, czy też podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy, czy też podwykonawcy może zostać, co do zasady, złożony w języku obcym – pod warunkiem, że zostanie złożony wraz z tłumaczeniem. Izba wskazuje, że Odwołujący nie wskazał na żadne postanowienia Instrukcji bądź obowiązujących przepisów prawa, które uniemożliwiałby złożenia Jedz-a w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie Izby nie można uznać za zasadną argumentacji Odwołującego wskazującej na nadanie przez Zamawiającego w Instrukcji [wypełnienia JEDZ zawartej w Rozporządzeniu Wykonawczym KE z dnia 5 stycznia 2016 r. – przyp. aut.] pojęciom „oświadczenie” i „dokument” różnych znaczeń, a w konsekwencji zastosowanie do nich różnych, odmiennych reżimów co do możliwości przedstawienia ich w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że Instrukcja nie wprowadziła zakazu składania Jedz-a w innym języku niż język polski.” (sygn. KIO 888/17).

KIO uznała jedynie, iż wykonawca posługujący się oświadczeniem JEDZ w języku obcym ma obowiązek przedstawienia go wraz z tłumaczeniem na język polski. Sprawa wydaje się jednak, wbrew temu co stwierdziła KIO, dość kontrowersyjna i nieoczywista. Tym razem jednak do analizy tematu podejdziemy inaczej niż zwykle. Spróbuję postawić pytania, na które każdy powinien spróbować sam sobie odpowiedzieć ważąc czy postąpić zgodnie z główną tezą wyroku czy też bronić jednak stanowiska, iż treść art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zobowiązuje.

wykazanie równoważności w zamówieniach publicznychŹródło: Pixabay

Tłumaczenie JEDZ

Jeżeli JEDZ może zostać złożony w języku obcym to zgodnie ze stanowiskiem KIO powinno towarzyszyć mu tłumaczenie.  Nasuwa się jednak szereg wątpliwości związanych z brakiem stosownych podstaw prawnych.

 • Kto i dlaczego jest uprawniony do dokonania tłumaczenia, pamiętając iż nie mają tutaj zastosowania przepisy Rozporządzenia o dokumentach?
 • Czy tłumaczenie ma być przez kogokolwiek opatrzone podpisem? (KIO twierdzi, że tak nie wskazując przy tym podstawy prawnej)
 • Czy tłumaczenie JEDZ składanego przez podwykonawcę lub członka konsorcjum powinno być opatrzone podpisem podwykonawcy lub konsorcjanta a może lidera konsorcjum?
 • Czy fakt dopuszczenia możliwości złożenia JEDZ w języku obcym pociąga za sobą możliwość składania także innych oświadczeń w języku obcym wraz z odpowiednim tłumaczeniem? (zdaniem KIO “nie sposób uznać, że każdy podmiot zagraniczny musi mieć pełnomocnika polskojęzycznego, aby móc brać udział w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez polskich Zamawiających”).
 • Czy zamawiający ma obowiązek badania prawidłowości tłumaczenia?

Postępowanie prowadzone  w języku polskim a złożenie JEDZ w języku obcym

zamówienia z dziedziny naukiŹródło: Pixabay

Skoro można złożyć JEDZ w języku obcym, to należy zastanowić się nad tym jaki skutek ma art.  9 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tymi przepisami postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Jak dotąd nie ulegało wątpliwości, ze złożenie jakichkolwiek dokumentów, oświadczeń czy samej oferty w języku obcym wymaga czynnie wyrażonej zgody zamawiającego.

 • Czy brak regulacji wersji językowej JEDZ w przepisach Rozporządzenia wykonawczego KE oznacza, że zasady wynikające z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przestają obowiązywać?
 • Czy może brak regulacji wersji językowej JEDZ w przepisach Rozporządzenia wykonawczego KE  oznacza, iż jest to luka prawna, którą winno wypełnić ustawodawstwo państwa członkowskiego?
 • Czy katalog języków, w których JEDZ może zostać złożony ogranicza się do języków urzędowych Unii Europejskiej czy też JEDZ może zostać złożony także w języku chińskim, koreańskim lub hindi?
 • Czy dopuszczenie złożenia JEDZ w języku obcym bez zgody zamawiającego, czego wymaga art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, pociąga za sobą dalsze odstępstwa od jego stosowania?

Skuteczność oświadczenia JEDZ

Zbiór oświadczeń zawartych w JEDZ należałoby uznać za oświadczenia wiedzy wykonawcy. Aby zatem zbadać czy oświadczenia te zostały skutecznie złożone i ocenić jaka jest ich faktyczna treść należy często dokonać ich wykładni odpowiednio stosując przepisy kodeksu cywilnego normujące wykładnię oświadczeń woli (art. 65[1] k.c.). W związku z tym nasuwa się szereg kolejnych wątpliwości:

 • Czy dla oceny treści złożonych oświadczeń wiążąca jest ich treść w dokumencie JEDZ czy jego tłumaczeniu?
 • Czy dokonując wykładni oświadczeń zawartych w JEDZ należy jej dokonywać w oparciu o ich tłumaczenie czy też tekst oryginalny?
 • Czy nie mając wiedzy o rzeczywistej treści złożonych w języku obcym oświadczeń, a bazując jedynie na tłumaczeniu zamawiający winien wzywać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ czy też jego tłumaczenia?
 • Jaka jest podstawa prawna wezwania wykonawcy do złożenia tłumaczenia JEDZ w sytuacji, gdy nie zostało ono złożone oraz czy wezwanie powinno dotyczyć złożenia JEDZ czy jedynie jego tłumaczenia? (pamiętając, że nie obowiązuje tutaj Rozporządzenie o dokumentach).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com