Przejdź do treści

Niejawna SIWZ

Niejawna SIWZ

Niejawna SIWZ albo utajnienie części SIWZ

Niejawna część SIWZ to nowa rzecz w zamówieniach. Zamawiający może od końca lipca wyłączyć jawność części SIWZ (a także innych informacji przekazywanych wykonawcom). To wyjątek od zasady jawności tego dokumentu – jak by miał bowiem wykonawca przygotować ofertę nie znając SIWZ? Niejawna SIWZ to zatem wyjątek a nie nowa reguła.

Uprawienie to wynika wprost z art 8 ust. 2a ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania

oraz art. 37 ust. 6 ustawy. Ten ostatni przepis wprost pozwala na wyłączenie jawności części SIWZ stanowiąc, iż:

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji.

Każdy wykonawca, który zetknie się z taką praktyką zamawiającego musi jednak pamiętać o kilku sprawach.

Po pierwsze zastrzeżenie poufnego charakteru informacji w żaden sposób nie może wiązać się z ograniczeniem dostępu do nich dla zainteresowanych wykonawców. Wiązać się może natomiast z nałożeniem na wykonawców obowiązku np. w zakresie złożenia oświadczenia o utrzymaniu informacji w tajemnicy.

Po drugie ograniczenie jawności musi z czegoś wynikać. Nie może to być dowolnie stosowany przez Zamawiającego środek do ograniczania powszechnego dostępu do treści informacji (to wyjątek, a nie reguła!)

Po trzecie Zamawiający nie ma prawa odmówić dostępu do informacji, jeżeli zainteresowany nią Wykonawca spełni postawione, w celu zachowania poufności, wymogi.

Po czwarte wykonawcy przysługuje, w postępowaniach “unijnych” prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarówno na samą czynność wyłączenia jawności jak i na nieadekwatne do potrzeby wymogi nałożone na wykonawców zainteresowanych dostępem do informacji.

Konsekwentnie pamiętać należy, iż już sam fakt ograniczenia dostępu do części (nie całej!!) SIWZ powinien także być powiązany z odpowiednim sposobem prowadzenia samego postępowania o udzielenie zamówienia.

a na koniec…. Jeżeli zamawiający decyduje się na wyłączenie jawności części SIWZ w postępowaniu “unijnym”, to nie ma prawa wyznaczyć terminu składania ofert krótszego niż 40 dni….