Przejdź do treści

2020 rok w zamówieniach publicznych

Rok 2020 przyniesie wiele zmian w sferze zamówień publicznych. Zmiany to nie tylko nowe progi stosowania ustawy i nowy kurs euro ale przede wszystkim konieczność wdrożenia nowych zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z Nowego Pzp.

Nowe kwoty progowe

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450) a wraz z nim nowe kwoty progowe:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.:

§ 1 Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:
1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 139 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;
2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 214 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;
3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;
4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;
5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

i nowy kurs euro

Zmianie ulega także kurs euro stosowany do przeliczania wartości zamówień. Także z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie weszło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453), w którym ustalono, iż

1 eur = 4,2693 zł

oraz nowy próg stosowania ustawy

w konsekwencji na nowo trzeba przeliczyć kwotę 30 000 euro, od której zamawiający zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych:

30 000 eur = 128 079 zł

Zmiana treści ogłoszeń w BZP

Kosmetyczna zmiana dotyka także treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszystko to dzięki wejściu w życie 4 stycznia 2020 r. przepisów nowelizujących Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127). Zmiana jest jednak kosmetyczna i ma na celu jedynie dostosowanie treści ogłoszenia do aktualnego brzmienia art 93 pzp w zakresie dopuszczalnych podstaw unieważnienia postępowania, o których zamawiający musi poinformować wykonawców właśnie w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ostatni rok obwiązywania Pzp 2004

Rok 2020 to także ostatni rok obowiązywania ustawy Pzp z 2004 r. No, prawie ostatni, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) stosowanie starej ustawy zdecydowanie przeciągnie się poza graniczną datę 31 grudnia 2020 r. Wynika to rzecz jasna z konieczności dokończenia postępowań wszczętych przed wejściem w życie Nowego Pzp, dokończenia postępowań odwoławczych i skargowych a także zakończenia wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub po tym dniu ale w wyniku postępowań wszczętych przed tą datą.

Nowe Pzp i zakres zmian, który ze sobą niesie zmusi zarówno zamawiających jak i wykonawców, choć bez wątpienia przede wszystkim tych pierwszych, do zasadniczej zmiany sposobu pracy. Zakres zmian ustawowych jest bowiem na tyle szeroki, iż wdrożenie w jednostce Nowego Pzp nie będzie możliwe bez odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracowników – także tych spoza działów zamówień, dokonania szeregu zmian w wewnętrznych regulacjach jednostki czy wręcz wypracowania nowego podejścia do planowania zamówień publicznych.

Plan zamówień na rok 2021 będzie już musiał być sporządzony tak by uwzględniał nowe wymogi prawne.

Harmonogram przygotowania do Nowego Pzp

Zamawiający nie będzie w stanie prowadzić normalnej działalności po 1 stycznia 2021 r. jeżeli nie wejdzie w nowy rok przygotowany do stosowania Nowego Pzp. Rok 2020 będzie więc czasem na należyte przygotowanie jednostki do zmian. Czasem, który powinno się dobrze wykorzystać, ponieważ cały proces może zająć nawet kilka miesięcy, a nie da się (nawet z najbardziej efektywnym doradztwem zewnętrznym) zrobić tego w tydzień.

Dlatego tak ważne jest by rok, który właśnie się rozpoczął wykorzystać efektywnie.

Źródło: Pixabay