Przejdź do treści

Odrzucenie oferty tylko na podstawie jasnych postanowień SIWZ

odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty albo wykluczenie wykonawcy może mieć miejsce jedynie w przypadku niespełnienia przez wykonawcę jasno sformułowanego warunku określonego w dokumentacji zamówienia. Tak wynika z postanowienia TSUE z dnia 13 lipca 2017 r.

Odrzucenie oferty

Trybunał Sprawiedliwości UE w odpowiedzi na pytanie zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą stwierdził:

zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk.

Sprawa dotyczyła wykluczenia wykonawcy z powodu nieprzedłużania przez niego terminu związania ofertą. TSUE doszedł do wniosku, iż ani w SIWZ ani w przepisach prawa zamówień publicznych, ani w orzecznictwie krajowym nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy wykonawcę, który nie przedłużył samodzielnie terminu związania ofertą można wykluczyć z postępowania czy może uznać jego ofertę za wygasłą. Trybunał stwierdził, że oparcie postępowania zamawiającego o niewyrażoną jednoznacznie w SIWZ, ustawie lub orzecznictwie zasadę postępowania godziłoby w prawa wykonawców zagranicznych. Zawsze bowiem będą oni mieli mniejszą od wykonawców krajowych, wiedzę na temat specyficznej praktyki orzeczniczej.

konieczność jasnego formułowania SIWZ

Konieczność jasnego formułowania SIWZ wydaje się być czymś naturalnym i oczywistym. Postanowienie TSUE zwraca jednak uwagę, że nie tylko SIWZ musi być jasny, także przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W kontekście postanowień SIWZ jednakże po raz kolejny wyrażono zasadę, iż podstawą uznania wykonawcy za niespełniającego warunków, czy jego oferty za sprzeczną z SIWZ mogą być wyłącznie takie postanowienia, które nie pozostawiają pola do szerokiej wykładni. Tylko takie, które dla każdego wykonawcy będą miały takie samo znaczenie. Nie oznacza to rzecz jasna, iż zamawiający nie ma prawa używania zwrotów szacunkowych, czy niedookreślonych (udało się to z resztą swego czasu obronić przed KIO w sprawie sygn. KIO 753/13). Zamawiający ma jednak obowiązek tak formułować wszelkie postanowienia SIWZ zawierające wymagania kierowane do wykonawców, aby każdy z nich był w stanie wypełnić je w taki sam sposób i rozumiał je podobnie.