Przejdź do treści

Tryb podstawowy. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie. 9.04.2021 r.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez radcę prawnego Pawła Wójcika, jednego z autorów Komentarza do nowej Pzp: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski.

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się szczegółowo z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne a w szczególności zapoznać się z zasadami przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym.

Szkolenie ma charakter praktyczny, każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań podczas szkolenia. W trakcie zajęć będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • jak należy przygotować postępowanie o wartości poniżej progów unijnych?
 • w jaki sposób uwzględnić nową zasadę efektywności ekonomicznej?
 • dlaczego nie trzeba bać się wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego i jak prowadzić negocjacje by uniknąć zarzutów kontroli?
 • jakich błędów unikać wykorzystując tryb podstawowy do udzielania zamówień na usługi społeczne;
 • gdzie ustawodawca zastawił pułapki na zamawiającego w wariancie II i III trybu podstawowego?
 • jakie obowiązki informacyjne ma zamawiający?

Trener

Szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Wójcik, jeden z autorów Komentarza do nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Od 2003 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych, posiada doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Autor książek:

Program zajęć

 1. Próg unijny jako granica proceduralna.
  • kwoty progowe i dlaczego jest wprowadzono?
  • ustalenie wartości zamówienia.
  • zasady agregacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane i różnice pomiędzy nimi.
  • zamówienia podobne oraz prawo opcji i ich wpływ na wartość zamówienia.
 2. Zamówienia poniżej progów unijnych. Ogólne zasady.
  • jak czytać regulację ustawową? Co oznacza i jakie konsekwencje ma wyłączenie szeregu przepisów dokonane w art. 266 npzp.
  • Biuletyn Zamówień Publicznych i ogłoszenia w nim zamieszczane
   • udostępnianie ogłoszeń w inny sposób
   • zasady dokonywania zmian treści ogłoszenia
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców: zasady i terminy.
  • tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych. Czy mogę zastosować przetarg nieograniczony?
 3. Tryb podstawowy. Przygotowanie postępowania.
  • decyzja o wyborze wariantu i przebieg procedury udzielenia zamówienia
  • jak zaplanować harmonogram działań w zależności od wybranego wariantu?
  • treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w wariancie I i II trybu podstawowego, w tym:
   • nowe wymogi w zakresie ustalenia terminu wykonania zamówienia;
   • nowe wymogi w zakresie prezentacji terminu związania ofertą i jak go prawidłowo policzyć;
   • problem obowiązkowej wizji lokalnej;
   • informacja o możliwości prowadzenia negocjacji.
  • Treść opisu potrzeb i wymagań w wariancie III trybu podstawowego, w tym:
   • określenie przedmiotu zamówienia i czym różni się od opisu;
   • opis potrzeb zamawiającego;
   • wymagania minimalne i ich znaczenie;
   • kryteria oceny ofert.
 1. Przebieg postępowania.
  • postępowanie w wariancie I i II:
   • otwarcie ofert i związane z tym obowiązki;
   • badanie i ocena ofert;
   • podjęcie decyzji o wszczęciu negocjacji w wariancie II;
   • selekcja wykonawców zapraszanych do negocjacji w wariancie II;
   • przebieg i zakres negocjacji w wariancie II;
   • oferty dodatkowe i zaproszenie do ich złożenia w wariancie II;
   • kiedy dojdzie do odrzucenia oferty dodatkowej z pozostawieniem oferty pierwotnej?
   • wybór oferty najkorzystniejszej.
  • postępowanie w wariancie III:
   • otwarcie ofert i związane z nim obowiązki;
   • oferty o charakterze wstępnym i oferty ostateczne;
   • selekcja wykonawców zapraszanych do udziału w negocjacjach;
   • przebieg i zakres możliwych negocjacji;
   • zakończenie negocjacji i zaproszenie do składania ofert ostatecznych;
   • procedura wyboru oferty najkorzystniejszej
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej
  • wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych i proces ich uzupełniania;
  • wybór oferty po upływie terminu związania ofertą – nowa szczególna regulacja;
  • termin zawarcia umowy i odstępstwa od obowiązku jego przestrzegania
  • ogłoszenie o wyniku postępowania i jego odmienności w stosunku do “starego” ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Forma zajęć i informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się w formule online, a udział w nim będzie możliwy za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Udział w szkoleniu nie wymaga instalacji na komputerze uczestnika żadnego oprogramowania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. w godzinach 9:30 – 15:30.

cena:

 • 490 zł + VAT albo
 • 490 zł zw. VAT – jeżeli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70 % albo w 100 % ze środków publicznych a nadto ma ono dla uczestnika charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2020 r., póz. 1983 ze zm.) albo zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 r., póz. 106 ze zm.) co potwierdzane jest oświadczeniem instytucji zgłaszającej uczestnika.

Wraz z potwierdzeniem szkolenia uczestnik otrzyma link do szkolenia. Po jego kliknięciu zostanie połączony z wirtualną salą wykładową.

Szkolenie odbywać się będzie na żywo, a w trakcie zajęć każdy będzie miał możliwość nielimitowanego zadawania pytań bądź to wykorzystując do tego mikrofon i kamerę bądź też za pomocą czata.

Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem VAT dostępny jest pod tym linkiem:

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres nowepzp(@)pw-kancelaria.pl