Przejdź do treści

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury – SZKOLENIE

szkolenie

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury oraz wykorzystanie ustawy – Prawo zamówień publicznych dla sprawnej realizacji zadań będzie tematem szkolenia, które będę miał przyjemność poprowadzić już 19 czerwca.

Będziemy starali się m.in. odpowiedzieć na pytania – jak wykorzystać możliwości oferowane przez obowiązujące przepisy o zamówieniach publicznych do realizacji zadań instytucji kultury, jak korzystać bezpiecznie i efektywnie z wyłączeń od obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach a także jak “skroić” postępowanie przetargowe pod specyfikę zamówień z dziedziny kultury.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można odnaleźć pod tym linkiem.

Szczegółowy program szkolenia

1. Instytucja kultury jako zamawiający. Ograniczenia, szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Czy ustawa faktycznie ogranicza?

2. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamówień, których przedmiotem są przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartości mniejszej niż progi unijne – szczegółowe omówienie przesłanki. Tzw. wyłączenie krajowe – art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć.
 • Zakres stosowania przepisu.
 • Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej.
 • Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”.
 • Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje.

3. Przepisy o charakterze systemowym i ich wpływ na udzielanie zamówień przez instytucję kultury

 • Definicja oferty najkorzystniejszej w postępowaniach z zakresu działalności twórczej lub artystycznej.
 • Rola komisji przetargowej i zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Ograniczenie jawności w postępowaniach z zakresu działalności kulturalnej.
 • Zaostrzenie odpowiedzialności pracowników zamawiającego i rozszerzenie kręgu osób odpowiadających za uchybienie zasadzie bezstronności.
 • Warunki udziału w postępowaniu i kryteria wykluczenia wykonawców. Nowe możliwości weryfikacji doświadczenia konsorcjów i sposób ich efektywnego wykorzystania.
 • Udostępnianie potencjału podmiotów trzecich i fundamentalne zmiany w tym zakresie. Rola i znaczenie podwykonawców po nowelizacji.
 • Możliwość nowego sposobu podejścia do oceny ofert i weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału, w oparciu o art. 24aa ustawy.

4. Przesłanki uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony i ograniczony. Przegląd uwarunkowań i możliwości z perspektywy instytucji kultury. Jak zgodnie z prawem uniknąć przetargu nieograniczonego?

 • Analiza przydatności poszczególnych trybów udzielania zamówień.
 • Analiza przesłanek zastosowania innych niż przetargi ograniczony i nieograniczony trybów udzielania zamówień.
 • Problematyka trybu zamówienia z wolnej ręki przy realizacji działań z zakresu kultury.

5. Konkurs jako sposób udzielenia zamówienia zaprojektowany dla zamówień o charakterze twórczym.

6. Likwidacja zamówień niepriotytetowych i wprowadzenie nowej kategorii – Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 • Jak wykorzystać nowe regulacje dla uelastycznienia udzielania zamówień w działalności instytucji kultury?
 • Czym są zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – katalog usług
 • Odrębności proceduralne przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i okoliczności uzasadniające jej zmiany.

 • Nowe regulacje ustawy – Prawo zamówień publicznych a zapewnienie elastyczności realizacji kontraktu.
 • Dopasowanie umowy do specyfiki realizowanych działań.
 • Zaostrzenie kryteriów.
 • Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności.
 • Zamówienia objęte wyłączeniem.
 • Podobieństwa i różnice w stosunku do aktualnego stanu prawnego.
Tagi: