Kiedy wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty?

Kiedy wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, to jedno z tych pytań co do których znowelizowana ustawa – Prawo zamówień publicznych dostarczać może niespodzianek.

Kiedy wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczania i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

Nie ulega wątpliwości, iż dokumentów (np. z KRS czy ZUS) zamawiający może żądać dopiero od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jest to podstawowa zasada wynikająca z art 26 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Warto jednak, aby każdy z uczestników postępowania zdawał sobie sprawę, iż może zostać zobowiązany do dostarczenia dokumentów wcześniej. Wcześniej, czyli kiedy?

 

A wtedy, kiedy „jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia”, co wynika wprost z art. 26 ust. 2f ustawy. Nie może jednak być tak, że zamawiający ignorując nowe zasady żądania dokumentów będzie wychodzić z założenia, iż w jego postępowaniach zawsze jest niezbędne żądanie wcześniejsze. To sytuacje wyjątkowa mająca zastosowanie np. w postępowaniach dwuetapowych albo wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości co do prawdziwości złożonych wraz z ofertą oświadczeń.

 

Zasadą zawsze jest żądanie dokumentów od wygrywającego. Wcześniejsze złożenie dokumentów przez wykonawców jest zawsze wyjątkiem i to wyjątkiem, którego zastosowanie zamawiający musi umieć uzasadnić. Naruszenie tej zasady może niekiedy prowadzić do odwołania do KIO.

 

Więcej na ten temat w moim artykule http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/moment-zadania-dokumentow-od-wykonawcy-bywa-problematyczny