Przejdź do treści

Kurs euro – zamówienia publiczne 2024

Kurs euro zamówienia publiczne

Jaki jest kurs euro w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2024 r?

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,6371 zł i został ogłoszony w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. (M.P. z dnia 6 grudnia 2023 r. poz. 1344).

Nowe progi unijne i średni kurs euro

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa UZP zmianie uległ nie tylko kurs euro ale także kwoty wartości progów unijnych. Zgodnie z nową regulacją uległy one nieznacznemu podwyższeniu. Dla porównania można zapoznać się także z kwotami, które obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. (dostępne tutaj)

Ponieważ zaktualizowane progi unijne będą obowiązywały w stosunku do wszystkich postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2024 r. warto przypomnieć sobie w jaki sposób w art 7 pkt 18 ustawy – Prawo zamówień publicznych zdefiniowane zostało “wszczęcie postępowania”.

Przypomnijmy, iż zgodnie z przywołanym przepisem mówiąc o postępowaniu o udzielenie zamówienia powinniśmy mieć na myśli “należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.”

Podstawowe progi unijne obowiązujące w zamówieniach publicznych przedstawiają się następująco:

Typ zamówieniaRodzaj zamawiającegoWysokość progu w EURO Równowartość w PLN 
dostawy i usługi – zamówienia klasyczne jednostki sektora finansów publicznych z wyłączeniem poniższych143 000663 105
uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki sektora finansów 
publicznych, dla których 
organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka
samorządu terytorialnego, a także przez zamawiający publiczni, 
o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy pzp, będący państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
221 0001 024 799
roboty budowlanewszyscy zamawiający 5 538 00025 680 260 
usługi społeczne i inne szczególne usługiwszyscy zamawiający klasyczni750 0003 477 825
na podstawie: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023, poz. 1344)

Nowe Szkolenie!!

Planowanie zamówień publicznych na 2024 rok

Jak prawidłowo zaplanować zamówienia na 2024 rok?

Plan postępowań o udzielenie zamówienia