Przejdź do treści

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Nowelizacje prawa zamówień publicznych są nieustającym procesem. Nowa ustawa została już kilkanaście razy znowelizowana. W ostatnim czasie przyjęte zostały zmiany, na które trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę. Zobaczmy zatem co się zmienia w prawie.

Zmiana Rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

22 września 2023 wchodzą w życie zmiany Rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 1824).

Zmianie ulegają wymagania wobec dokumentów potwierdzających brak karalności osób fizycznych. W par. 4 ust. 1 pkt 1 dodaje się wymóg by informacja lub inny dokument dotyczący skazania wystawiona była przez odpowiedni organ miejsca zamieszkania osoby której informacja dotyczy. Zmiana eliminuje więc problem osób zamieszkałych za granicą zasiadających w organach zarejestrowanych w Polsce osób prawnych. 

W konsekwencji zmianie też ulega ust. 3 par 4 gdzie wprowadza się regulację odnoszącą się do miejsca zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

§ 4 ust. 3 przed zmianą§ 4 ust. 3 po zmianie
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

 Wprowadzona zostaje także zmiana w par 11 dotycząca zamówień z dziedziny bezpieczeństwa i obronności polegająca na dodaniu przepisu zgodnie z którym „w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 [a więc wymaganiu złożenia oświadczenia o aktualności], zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7.”

Tekst aktu dostępny tutaj 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym i nowelizacja pzp

28 września 2023 wchodzi w życie art. 13 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720) na mocy którego uchyla się art. 11 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to usunięcie wyłączenia zgodnie z którym przepisów ustawy pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem. Kwestia uregulowania zasad wyboru operatora transportu zbiorowego przez jego organizatora została kompleksowo uregulowana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i przesądzono, że…………. wybór operatora odbywa się co do zasady w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tekst aktu dostępny tutaj 

Nowości waloryzacyjne

Modyfikacje w zakresie waloryzacji wynagrodzenia zaszyte zostały w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667) i weszły w życie już 1 września tego roku.

Stworzono nową, ustawową podstawę jednorazowe waloryzacji wynagrodzenia wynikającą z wprowadzenia tą samą ustawą do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). „dodatku za szczególne warunki pracy”.

Jest to dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Ustawa wprowadza jednocześnie możliwość wystąpienia przez wykonawcę, który będzie ponosił koszty wypłacania tego dodatku, o waloryzację wynagrodzenia z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw:

„W razie ustalenia albo zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za szczególne warunki pracy, […], jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), przed dniem 1 września 2023 r., wykonawca, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2023 r., może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia.”

Ustawodawca przesądził, że przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, o należy rozumieć sumę wzrostu, od dnia 1 stycznia 2024 r., kosztów wykonawcy wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania, o wysokość dodatku za szczególne warunki pracy, który powinien być wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek.

Dlaczego pojawia się data 1 stycznia 2024 r? Dlatego, że od tego dnia powstaje obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu owego dodatku.

To wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia a zamawiający na mocy art. 9 ust. 5 ustawy zmieniającej może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia.

Co ważne przepisy regulujące zasady zmian wynagrodzenia stosuje się odpowiednio także do umów zawartych bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych o ile zostały one zawarte przed dniem 1 września 2023 r.

Tekst aktu dostępny jest tutaj

Wyrok TSUE zmienia ustawę

Wpływ na zakres stosowania ustawy pzp będzie miał także wydany w dniu 7 września 2023 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-601/21 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Choć skarga Komisji dotyczyła jeszcze starej ustawy pzp to bez cienia wątpliwości wyrok będzie się wprost przekładał na zakres stosowania art. 11 ust. 4 pkt 1 nowego pzp.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 1 Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień dotyczących wytwarzania blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji.

Trybunał uznał, że brak jest podstaw prawnych do wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy wytwarzania dokumentów publicznych innych niż wojskowych dokumentów osobistych i kart tożsamości, legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej stwierdzając, że dokumenty te wykazują bezpośredni i ścisły związek z celem ochrony bezpieczeństwa narodowego, w związku z czym w ich przypadku mogą być uzasadnione dodatkowe wymogi dotyczące poufności, których nie da się wdrożyć w tradycyjnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym zastosowanie wobec nich będzie mieć art. 346 ust. 1 lit. a) TFUE.

Nowe Szkolenie!!

Wymierzanie korekt finansowych w projektach UE 2021 – 2027

Poznaj korekty finansowe na lata 2021 – 2027