Przejdź do treści

Zamówienia z dziedziny nauki po nowemu

zamówienia z dziedziny nauki

Zamówienia z dziedziny nauki po 1 października 2018 r. będą udzielane według nowych przepisów. Jest to efekt uchylenia ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049 z późn. zm.) i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Planując udzielanie takich zamówień warto zapoznać się ze zmianami i zrozumieć ich konsekwencje.

Zamówienia z dziedziny nauki a zamówienia publiczne

Na temat zamówień z dziedziny nauki, zarówno tych udzielanych na podstawie art. 4 ust. 3 lit. e ustawy Pzp, jak i tych których podstawą udzielania jest art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy można przeczytać na łamach niniejszego serwisu (zamówienia z dziedziny nauki). Z dniem 1 października 2018 r. wchodzą jednak w życie zmiany prawa, z którymi każdy zamawiający powinien się zapoznać.

Ustawodawca już parę lat temu uregulował w ogólny sposób zasady udzielania zamówień z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości “progów unijnych” a jest większa od równowartości kwoty 30 000 euro. Regulacja ta znajdowała się w uchylonych już przepisach ustawy i zasadach finansowania nauki

Wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym gdzie indziej jednak trzeba szukać proceduralnych wymogów udzielania tego rodzaju zamówień.

Zamówienia z dziedziny nauki – nowa regulacja

Nowa regulacja zasad udzielania takich zamówień znalazła się w art. 469 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który stanowi:

W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603), jeżeli ich wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, do którego stosuje się przepisy niniejszej ustawy:

  1. zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w BIP na jego stronie podmiotowej;
  2. działa w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie;
  3. nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
  4. zamieszcza niezwłocznie w BIP na jego stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Nie uległy modyfikacji przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych formułujące przesłanki uzasadniające możliwość udzielania zamówień z dziedziny nauki z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp. Co ważne ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie wprowadziła także żadnych nowych obowiązków natury proceduralnej. Paradoks? Nie, ustawodawca zdecydował się jedynie na połączenie przepisów art. 30a-30d uchylanej ustawy w jedną jednostkę redakcyjną – art. 469 nowej ustawy.

Dlatego też w pełni aktualne pozostają wszelkie wnioski dotyczące udzielania zamówień z dziedziny nauki, które formułowałem m.in. w Komentarzu do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018) oraz wielokrotnie na łamach niniejszego Serwisu.

Zamówienie z dziedziny nauki z wolnej rękiŹródło: Pixabay

Oferta szkoleń wewnętrznych dla Wykonawców i Zamawiających

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com