Nowe Pzp

Nowe Pzp

Nowe Pzp powoli staje się faktem. Prezydent złożył już swój podpis pod ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019. Nadchodzi zatem czas by spokojnie zastanowić się co Nowe Pzp przyniesie Zamawiającym  i Wykonawcom.

Nowe Pzp i zmiana sposobu pracy Zamawiającego

Nowe Pzp wymusi zmianę sposobu pracy Zamawiającego w zakresie udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Zmianie uległa bowiem filozofia wedle której Zamawiający powinien dokonywać zakupów. Ma on stać się świadomym kupcem. Dlatego też nakładane są na niego nowe obowiązki takie jak np. analiza potrzeb i alternatywnych sposobów ich zaspokojenia czy tworzenie raportów powykonawczych oceniających efektywność wybranego modelu realizacji zamówienia publicznego.

Nowym Pzp powinni zainteresować się nie tylko pracownicy działów zamówień publicznych ale także pracownicy działów księgowych. Nowe regulacje zamówieniowe wymuszają bowiem zmianę dotychczas dominującego podejścia do rozliczania się przez Zamawiających z Wykonawcami.

Pojawią się w przestrzeni publicznej informacje o zamówieniach podprogowych, nazwanych przez ustawodawcę „bagatelnymi” dzięki obowiązkowi publikacji ogłoszeń o zamówieniach, których wartość przekracza 50 000 zł.

Nowe Pzp i zmiana pozycji Wykonawcy

Nowe Pzp w zasadniczy sposób zmienia pozycję Wykonawcy względem Zamawiającego. Ten ostatni nie będzie już mógł obciążyć Wykonawcy całkowitym ryzykiem realizacyjnym. Wprost bowiem zapisano, iż Wykonawca nie powinien odpowiadać za ryzyka, które są poza jego zasięgiem. Ma być bardziej partnersko, co nie znaczy, że Zamawiający nie ma prawa wymagać wysokiej jakości wykonawstwa.

Nowe Pzp zawiera nawet katalog postanowień, które nie mogą znaleźć się w projektach umów zawieranych z Wykonawcami. Oznacza to także tyle, że o wiele łatwiej niż obecnie będzie wnieść Wykonawcy odwołanie na treść umowy w sprawie zamówienia publicznego. Będzie to istotne i potężne uprawnienie po stronie Wykonawców.

Nowe/stare tryby udzielania zamówień

Pojawi się zupełnie nowy tryb udzielania zamówień krajowych, czyli tych których wartość nie przekracza progów unijnych. Powinien on być łatwiejszy w użyciu przez Zamawiających. Z kolei w stosunku do zamówień „unijnych” nadal stosować będziemy znane już dobrze tryby udzielania zamówień, choć szczegółowe zasady ich prowadzenia ulegną odświeżeniu. Istotne zmiany dotkną także udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Objęto je bowiem o wiele bardzie rygorystyczną regulacją niż ma to miejsce obecnie.

Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień wpłyną także na sposób planowania zamówień oraz pracy zamawiającego. Nowe tryby to także nowe terminy i inny czas trwania postępowań a co za tym idzie także nowe podejście do tworzenia harmonogramów pracy.

Spotkania informacyjne dotyczące Nowego Pzp

Do wejścia w życie Nowego Pzp pozostaje pozornie dużo czasu. Pozornie, ponieważ zakres zmian w pracy jednostek zamawiających będzie na tyle duży, że przestawienie się na nowe tory może zabrać stosunkowo dużo czasu.

Warto zatem już teraz zainteresować się wpływem jaki Nowe Pzp wywrze na pracę Zamawiającego, by z wyprzedzeniem umieć zaplanować spokojne przygotowania do nadejścia nowego.

Z myślą o Zamawiających, którzy chcą do tego tematu podejść spokojnie i racjonalnie, tak by być gotowymi do działania od pierwszego dnia obowiązywania nowego prawa przygotowaliśmy propozycję Spotkań informacyjnych dotyczących Nowego Pzp.

Ponieważ każdy Zamawiający jest inny i posiada swoją specyfikę Spotkania informacyjne planowane są w formie zamkniętej, przygotowanej każdorazowo dla konkretnej jednostki, tak by możliwość wzięcia udziału w nim miała możliwie duża liczba pracowników. Adresatami są przede wszystkim pracownicy działów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za planowanie wydatków w ramach realizowanych projektów, pracownicy działów finansowo – księgowych, kierownicy jednostek zamawiających.

Celem Spotkania informacyjnego jest przedstawienie podstawowych kierunków zmian oraz wypracowanie wskazówek pozwalających na odpowiednie przygotowanie jednostek zamawiających do pracy w oparciu o nowe przepisy, w tym także próba wspólnego wytyczenia orientacyjnego harmonogramu pracy pozwalającego na start w nową zamówieniową rzeczywistość bez opóźnień.

Pomoc przy wdrożeniu Nowego Pzp

Z kolei dla tych Zamawiających, którzy będą oczekiwać wsparcia już na etapie aktywnego przygotowania się do nowej rzeczywistości przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wsparcia obejmującego wszystkie sfery działalności instytucji. Każdy może wybrać taki zakres, jaki wedle jego oceny będzie najlepszy dla danej instytucji.

 

http://www.kio-odwolania.pl/nowa-ustawa-pzp-kompleksowe-wsparcie/

Żródła zdjęć:

Tagi: